ייפוי כוח מתמשך

בעבר, כל אדם שלא התאפשר לו באופן קבוע או זמני לדאוג לענייניו, כולם או חלקם – מינו לו אפוטרופוס על ידי בית המשפט.

החל מיום 11.4.2016, נכנס לתוקף "ייפוי כוח מתמשך" אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס כאמור ולמעשה, הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (18 +) לקבוע מי יטפל בעתיד בענייניו האישיים ובאיזו דרך.

המסגרת המשפטית המסדירה הנחיות רלוונטיות לנושא הינה: תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

מדובר בכלי תכנון עתידי, (חלופה לאפוטרופסות ללא צורך בפניה לבית המשפט) במסגרתו ממנה האדם מראש, מי ינהל עבורו את ענייניו האישיים וכיצד יראו חייו במידה ומצבו הרפואי ו/או הקוגניטיבי ידרדר ואחרים יצטרכו לקחת החלטות עבורו.

ייפוי כוח מתמשך מבטא את זכותו של האדם לחיות את חייו בהתאם לבחירות ולרצונו.

היתרון של "ייפוי כוח מתמשך" נותן לכל אדם ("הממנה") את האפשרות לבחור מראש על פי רצונו בלבד מי יטפל ואיך יטפל בענייניו .

העניינים שבסמכות מיופה הכוח הינם עניינים רכושיים (ניהול נכסים, אחזקתם, ניהול חשבונות בנק), עניינים אישיים (מגורים, תעסוקה) ועניינים רפואיים (מלבד החלטות לפי חוק החולה נוטה למות).

הממנה, יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד או על מספר מיופיי כוח שיחליטו ביחד או לחוד, כמו כן, הממנה יכול לקבוע מיופיי כוח חליפיים במקרה שהראשון לא יוכל או לא ירצה להמשיך להיות מיופה כוחו וכן יכול למנות מיופיי כוח שונים לטיפול בעניינים שונים (לדוגמא: לנכס אשר יש לו בו זכויות במיקום X יטפל פלוני ולנכס שיש לו בו זכויות במיקום Y יטפל אלמוני וכן הלאה).

הממנה, משאיר הנחיות מקדימות למיופה הכוח שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שינקטו בשמו על ידי המיופה כוח בעניינים שיכתיב הממונה. קיימת חשיבות מרבית לפרט את ייפוי הכוח כמה שיותר על מנת שלא יישארו שאלות פתוחות שאינן מוסדרות שאז יהיה צורך בפנייה לבית המשפט. מומלץ להשקיע מחשבה בדבר שינויים אפשריים במערכת היחסים מול מיופי הכוח (לדוגמא: פלוני שמינה את אשתו והיחסים ביניהם הסתיימו).

מומלץ לקבוע את אופן פעולתם של מיופיי הכוח, ביחד או לחוד כאשר ברירת המחדל אם לא צוין אחרת, שיפעלו ביחד.

ייפוי הכוח המתמשך אינו מסמך חלוט, היינו, בכל רגע נתון יכול הממנה לשנותו ולקבוע כללים אחרים לאבות מיופי כוח אחרים מטעמו.

מיופה הכוח חייב לפעול לפי הנחיות הממנה. לכל סטייה מהנחיות הממנה נדרש אישורו של בית המשפט.

עורך ייפוי הכוח המתמשך חייב להיות עורך דין אשר עבר הכשרה מתאימה של האפוטרופוס הכללי.

לא ניתן למנות מיופה כוח שהינו פושטי רגל או שלא ניתן לו הפטר.

לא ניתן למנות מי שכבר מונה ל-3 אנשים שונים למעט, קרובו של הממנה.

הממנה יכול למנות מיודעים ומיודעים חליפיים

השלבים בעריכת ייפוי כוח מתמשך הינם:

 1. עריכה, מילוי הנחיות, מינוי מיופיי כוח וחתימה על הייפוי כוח בפני עו"ד שעבר הכשרה מתאימה כאמור.
 2. הפקדת ייפוי הכוח במשרד המשפטים אפוטרופוס הכללי במחוז בו מתגורר הממנה.
 3. כניסה לתוקף של ייפוי הכוח כאשר המועד הקובע לכניסת ייפוי הכוח לתוקף הינו: שהממנה במצב בריאותי שלא מאפשר לו לנהל את ענייניו.
 4. פקיעת ייפוי הכוח במקרה של פטירת הממנה או ביטולו על ידי הממנה או בשל שלילת רישיונו של העו"ד שערך את ייפוי הכוח או בשל הודעת מיופה הכוח על אי רצונו להיות מיופה כוחו של הממנה וכיו"ב.

מאמרים

 • תיקון 07 לחוק מיסוי מקרקעין
  (שבח ורכישה) התשכ”ג – 1963
 • הקמת חברה בע”מ
 • הליך פשיטת רגל
 • זכויות עובד
 • זכויות נשים בהריון

סניף זכירון יעקב

03-7518518

רחוב אבא הלל 7 (בית סילבר), ר"ג 52522
פקס: 03-7528528
דוא”ל: office@la-law.org.il

סניף רמת גן

03-7518518

רחוב אבא הלל 7 (בית סילבר), ר"ג 52522
פקס: 03-7528528
דוא”ל: office@la-law.org.il

לרון – אבו משרד עורכי דין