היטל השבחה

  • 0
  • 17 בדצמבר 2015

היטל השבחה קבוע בסעיף 196 א' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965 (להלן "החוק"). החוק מתיר לוועדה המקומית לתכנון ובנייה לגבות היטל השבחה בשיעור בתנאים ובדרכים אשר נקבעו בתוספת השלישית לחוק. מנגד זכאי בעל המקרקעין אשר נכסו נפגע כתוצאה מההשבחה לפיצוי. היטל השבחה יש לשלם כתוצאה מהרחבה או השבחה של נכס. בעל הנכס יחוייב לשלם היטל השבחה כאשר ערך המקרקעין אשר בבעלותו עלה, כתוצאה מאישור תוכנית בניין עיר, עליית שווי המקרקעין כתוצאה מאישור הקלה או כתוצאה משימוש חורג. שמאי מקרקעין אשר מוסמך מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הוא אשר יקבע את שווי הנכס. ההשבחה הינה ההפרש בין שוויו הקודם של הנכס לבין שוויו החדש, ההפרש נקרא "השבחה גולמית". לבעלי המקרקעין קמה הזכות להגיש שומה נגדית לשומה אשר הגיש השמאי. במידה והשמאים לא יגיעו להסכמה, ניתן למנות בהסכמת הצדדים שמאי אשר יכריע ויקבע את גובה ההיטל, זוהי דרך אחת לפיה ניתן להפחית את גובה היטל ההשבחה. דרך נוספת להפחתה היא הוצאות לצורך השבחה, אי ניצול התוכנית. רשימת הפטורים מנויה בחוק. במידה ורוצים לערור על החלטתו ניתן לפנות לבימ"ש השלום באותו מחוז בו נמצא הנכס. התוכנית הינה תוכנית מיתאר מקומית ולא תוכנית מיתאר מחוזית או ארצית. כלומר, היטל ההשבחה לא יוטל בגין שווי עליית המקרקעין בשל תוכנית מיתאר מחוזית או ארצית. עם זאת, חל חיוב גם בעקבות השבחה עקב מתן הקלה או מתן שימוש חורג שמקורם בתוכנית מיתאר מחוזית או ארצית. שווי היטל ההשבחה יקבע לפי חלוקת ההשבחה הגולמית לחצי. חוק התכנון והבנייה קובע כי מחצית מההשבחה הגולמית היא סכום ההשבחה שעל בעל נכס לשלם למדינה. במידה ושילם קונה היטל השבחה הרי שהמוכר יהיה חייב לשלם בגינו מס שבח. כאשר קונה מתחייב בהסכם המכר לשלם את היטל ההשבחה במקום הקונה, סכום ההיטל יתווסף לסכום העסקה לשם חישוב מס הרכישה ומס השבח.

* אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ויש להתייעץ עם עורך דין בטרם התקשרות בעסקה.